fb linkedin Newsletter

Agora z 1,5 mln zł straty w I kw. 2013. ?Duży spadek z reklam Gazety Wyborczej?

Grupa Agory miała w pierwszym kwartale 2013 roku 1,5 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 1,5 mln zł straty netto w I kw. 2012 r.

Strata operacyjna grupy Agory w I kw. 2013 roku wyniosła 0,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 2,1 mln zł straty. Zanotowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 5,7 mln zł straty EBIT W pierwszym kwartale.

EBITDA operacyjna Agory wyniosła 25,7 mln zł wobec 21,9 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w I kw. 2013 roku 261,8 mln zł wobec 281 mln zł rok wcześniej i były zgodne ze średnią prognoz rynkowych, która zakładała 262 mln zł.

Wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Agory w I kw. 2013 r. zmniejszyły się o 14,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. i wyniosły 127,1 mln zł.

"Do tego spadku przyczyniły się głównie niższe o 14,1 mln zł przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej. Niższe przychody reklamowe odnotowały również segmenty Reklama Zewnętrzna, Czasopisma oraz Radio. W omawianym okresie przychody reklamowe wzrosły w segmentach Kino i Internet" - napisano w raporcie.

Przychody segmentu Internet ze sprzedaży reklam wzrosły o 1,0 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. W segmencie Kino wartość przychodów ze sprzedaży reklam zwiększyła się do 5,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2013 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Agory wyniosła 35,6 mln zł i była niższa o 16,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.

W pierwszym kwartale 2013 r., przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios wyniosły 35,2 mln zł i były o 6,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. W omawianym okresie, w kinach sieci Helios zakupiono blisko 2,1 mln biletów czyli o 1,9 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2012 r. przy szacowanym spadku frekwencji na rynku w wysokości 8,5 proc.

Przychody z pozostałej sprzedaży Agory wyniosły 63,9 mln zł i wzrosły o 23,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r.

"Przyczyniły się do tego przychody z dystrybucji filmu Drogówka oraz Być jak Kazimierz Deyna w segmencie Kino oraz wyższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym" - podano.

Przychody z dystrybucji filmowej wygenerowane przez spółkę Next Film, wyniosły w pierwszym kwartale 2013 r. 8,5 mln zł.

W pierwszym kwartale 2013 r. koszty operacyjne netto Agory wyniosły 262,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,5 proc.

"Oszczędności na kosztach operacyjnych wynikają głównie z niższych o 15,6 proc. kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów w rezultacie ograniczenia wolumenu produkcji wydawnictw. Kolejną pozycją, która istotnie wpłynęła na ograniczenie kosztów operacyjnych są niższe o 9,3 proc. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. (...) O 35,7 proc. ograniczone zostały wydatki na reprezentację i reklamę" - podano w raporcie.

Na koniec marca 2013 r. Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 249,8 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 204,5 mln zł oraz 45,3 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.

Na koniec marca 2013 r. zadłużenie kredytowe Agory wyniosło 191,4 mln zł (w tym zadłużenie grupy Helios obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania finansowe z tytułu leasingu w wysokości 121,9 mln zł).

(za Wirtualne Media)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne