fb linkedin Newsletter

Protest dot. uzasadnienia projektu PKE - SMB

Protest dot. uzasadnienia projektu PKE - SMB

STANOWISKO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB W SPRAWIE 
NAJNOWSZEGO PROJEKTU USTAWY– PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
DATOWANEGO NA 15 LUTEGO 2021 R. 
 

Szanowni Państwo, 
jesteśmy zmuszeni zgłosić swój stanowczy protest wobec uzasadnienia do zaproponowanego w ubiegłym tygodniu projektu nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Uzasadnienie to zawiera takie propozycje zmian prawa, które przyniosą daleko idące oraz negatywne skutki dla całego biznesu – niezależnie od branży oraz wielkości, w tym zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie w zaproponowanym kształcie, przedsiębiorcy będą mieli zaledwie 6 miesięcy na to, aby uzyskać od swoich klientów zupełnie nowe zgody na kontakt marketingowy (osobno na każdy kanał komunikacji). W przeciwnym razie będą zmuszeni zaprzestać działań marketingowych z wykorzystaniem danych swoich klientów i wykasować je ze swoich baz danych. Doprowadzi to do sytuacji, które będą jeszcze bardziej uciążliwe dla konsumentów. 
 

Protestujemy wobec wprowadzania powyższych zmian zwłaszcza z uwagi na sposób i termin ich wprowadzenia. Zmiany te nigdy nie były choćby sygnalizowane przez projektodawcę ani nie stanowiły przedmiotu konsultacji publicznych. Wprowadzanie wymogu zbierania zgody osobno na każdy kanał komunikacji marketingowej jest również sprzeczne z dotychczasowymi rekomendacjami Rady Ministrów. 
 

Na początku lutego br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozesłała do organizacji branżowych najnowszy projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Do projektu dołączono jego uzasadnienie, a także propozycję ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (uwPKE). 
 

W uzasadnieniu do projektu PKE w części dotyczącej art. 393, który reguluje wymóg uzyskania zgody na kontakt marketingowy, pojawił się następujący fragment: 
 

Należy podkreślić, że zgoda powinna być zebrana na każdy kanał komunikacji marketingowej. 


Zmiana ta stanowi całkowite odwrócenie dotychczasowego podejścia prezentowanego przez Radę Ministrów (dawniej Ministerstwo Cyfryzacji, a obecnie KPRM). Jeszcze w 2018 r. w oficjalnej publikacji Ministerstwa Cyfryzacji „Poradnik dla sektora Fintech”1 zawarte były następujące informacje, które staną się obecnie nieaktualne: 
 

"Brak jest również przeszkód prawnych ku temu, aby jedną zgodą objąć cel prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem łączności elektronicznej, co obejmowałoby 
rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę informacji pisemnych w formie poczty elektronicznej. Zasady nieobejmowania jedną formułą zgody kilku celów nie powinno się bowiem 
odczytywać jako nakaz odrębnego pytania o zgodę na każdy rodzaj czynności mogących się składać na realizację tego celu. "
 

Wielu przedsiębiorców w ramach obowiązujących przepisów, opierając się na treści obecnego art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz rekomendacji Ministerstwa Cyfryzacji, uzyskuje jedną zgodę na kontakt marketingowy na podane dane kontaktowe (tj. jednocześnie i na telefon, i na mail). 


Tymczasem zgodnie najnowszym projektem nowych przepisów każdy kanał komunikacji wymagałby pozyskania osobnej zgody. Co więcej, projektodawca w żaden sposób nie definiuje pojęcia „kanału komunikacji”, co wprowadzi dodatkowy chaos prawny i niepewność przedsiębiorców odnośnie tego, w jaki sposób mają uzyskiwać zgody marketingowe. Kluczową regułą ma być również to, że zgodnie z art. 91 projektu uwPKE dotychczasowe zgody zachowają ważność tylko i wyłącznie pod warunkiem, że spełniają wymagania nowych przepisów.
 

Nowe przepisy mają wejść w życie już 6 miesięcy po ich ogłoszeniu. Oznaczałoby to zatem, że przedsiębiorcy działający zgodnie z rekomendacjami rządowymi mieliby zaledwie pół roku na to, aby uzyskać od swoich klientów nowe zgody (osobno na każdy kanał komunikacji). Jeśli tych zgód nie uzyskają, nie będą mogli prowadzić działań marketingowych z wykorzystaniem danych klientów i powinni wykasować je ze swoich baz danych. 


Propozycja nowych przepisów jest zatem skrajnie nieprzyjazna dla całego biznesu (niezależnie od branży czy wielkości podmiotów) i to w środku okresu pandemii, kiedy wszyscy stawiamy na kontakt zdalny. Dla wielu przedsiębiorców stanowi on obecnie jedyną formę dla skutecznego nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami. Ewentualny proces pozyskiwania nowych zgód będzie również uciążliwy, irytujący i niejasny dla samych konsumentów. 


Uważamy, że konieczna jest pilna poprawka do projektu nowych przepisów, która powinna polegać na przywróceniu spójności z rekomendacjami rządowymi z 2018 r., a więc na zmianie nowego fragmentu uzasadnienia projektu na następujący: 
 

Należy podkreślić, że zgoda nie musi być zebrana osobno na każdy kanał komunikacji marketingowej. 


Nasze Stowarzyszenie brało aktywny udział w dotychczasowych pracach nad projektem i część zgłoszonych przez nas uwag została uwzględniona w propozycji nowego prawa. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że projektodawca powinien wziąć pod uwagę również niniejsze stanowisko i dokonać opisanej powyżej poprawki. 


W związku z powyższym apelujemy o wprowadzenie powyższej kwestii do agendy dalszych prac legislacyjnych w ramach Rady Ministrów w celu niezbędnej korekty projektu ustawy. 
 

Z poważaniem 
Magdalena Brzeska 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne