fb linkedin Newsletter

Konsultacje aktów prawnych 2023

Konsultacje aktów prawnych 2023

Odpowiedzi na pytania MKiŚ- opakowania i odpady opakowaniowe

(dostępny: na dole strony w pliku)

 

Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
(dostępny: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1159-2023/$file/9-020-1159-2023.pdf)

Projekt ustawy dotyczy wdrożenia przepisu art. 97 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, zgodnie z którym organy mogą wymagać od podmiotów udostępniających publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej zablokowania w indywidualnych przypadkach dostępu do numerów lub usług, w przypadku gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie.

 

Pracodawcy RP we współpracy z firmą członkowską SSW Pragmatic Solutions przygotowali raport dotyczący KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW.

Zachęcamy do zapoznania się.

(dostępny: https://smb.pl/news/raport-kontroli-trzezwosci-pracownikow-pracodawcy-rp-we-wspolpracy-z-firma-czlonkowska-ssw-pragmatic-solutions

 

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
(dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369755)

Celem projektowanej regulacji jest utworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. W treści projektu określono m. in krąg podmiotów udzielających pomocy, warunki udzielania pomocy, podmioty, które z pomocy skorzystać mogą i warunki, jakie taki podmiot musi spełniać, koszty kwalifikowalne, które będą mogły zostać objęte pomocą, warunki składania wniosku o przyznanie pomocy oraz informacje, które powinny się znaleźć w jego treści czy okres, w jakim pomoc będzie udzielana.

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o przesłanie uwag do 6 marca 2023 r. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.


Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
(dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369757)

Projekt rozporządzenia ma umożliwić wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez pomoc MŚP zainteresowanych korzystaniem z usług doradczych w zakresie realizowanych przez siebie przedsięwzięć lub zaangażowanych w promocję swojej firmy poprzez udział w targach lub wystawach w celu zaprezentowania swoich produktów lub usług w kraju lub na arenie międzynarodowej. Projekt reguluje zasady przyznawania pomocy, określa katalog podmiotów udzielających pomocy, koszty kwalifikowalne, które mogą zostać objęte pomocą na usługi doradcze i udział w targach, maksymalną intensywność pomocy, zasady związane z kumulacją pomocy i inne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o przesłanie uwag do 6 marca 2023 r. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, które powinny być zawarte w wykazie producentów roślin, którzy spełnili wymagania integrowanej produkcji roślin

(dostępny: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369319)

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z potrzebą precyzyjnego określenia zakresu informacji dot. upraw zgłoszonych do systemu integrowanej produkcji roślin, które to informacje będą przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do celów postępowania dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem producentom roślin, którzy prowadzą integrowaną produkcję roślin, pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem stanowiska w sprawie, prosimy o jego zgłoszenie do 14 lutego 2023 r. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie

(dostępne: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369320)

Projekt rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o:

1) udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

2) sprostowanie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) usunięcie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14, z późn. zm. )), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1861”.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem stanowiska w sprawie, prosimy o jego zgłoszenie do 17 lutego 2023 r. na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl.

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

(dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369314)

 

Projektowane rozwiązanie obejmuje aktualizację wykazu odmian kukurydzy MON 810, jakie będą podlegać zakazowi stosowania, poprzez dokonanie zmian w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Efektem nowelizacji będzie aktualizacja wykazu odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, których nie można stosować na terenie RP. 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem stanowiska w sprawie, prosimy o jego zgłoszenie do 28 lutego 2023 r.na adres: legislacja@pracodawcyrp.pl

 

 

Informujemy, że do Sejmu zostały skierowane następujące projekty ustaw: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym

(dostępny: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1145-2023/$file/9-020-1145-2023.pdf)

 

Głównym założeniem projektu noweli jest usunięcie szkodliwego wpływu napojów energetyzujących na zdrowie dzieci i młodzieży. Projekt ustawy zakłada określenie zasad reklamy, promocji oraz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. W treści projektu wprowadza się m. in. zakaz sprzedaży produktów z dodatkiem tauryny lub kofeiny osobom poniżej 18 roku życia oraz na terenie szkół i innych jednostek systemu oświaty, ponadto wyłączenie możliwości sprzedaży przedmiotowych produktów z ogólnodostępnych automatów. Projekt wprowadza także sankcje za złamanie ustanawianych w jego treści przepisów. 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB przystąpiło do Pracodawców RP, aby jeszcze skuteczniej dbać o interesy przedsiębiorców wykorzystujących narzędzia marketingu bezpośredniego. 

 

Tutaj znajdziesz akty prawne, które są przedmiotem aktualnych konsultacji społecznych. Podczas konsultacji społecznych wszystkie uwagi są niezwykle cenne i brane pod uwagę. 

 

Jeśli temat leży w kręgu Twoich zainteresowań lub może wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy - wypowiedz się!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne